renegacki prostytutki z nierządu oddają się za darmo

„Renegackiemu nie-rządowi brak kasy, zatem promuje się jak prostytutka u bogatych wrogów Polski. To przed wigilijne rozporządzenie, którego autorem jest londyński żyd a la mister finansów to niestety nie „fejk”. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/… mniej ni więcej oznacza ono to, że jak zwyczajny Jan Kowalski kupi sobie obligacje od RP, to zapłaci PIT od zysku z tytułu odsetek lud ich dyskonta (dyskonto polega na tym, że np. kupujesz obligację po cenie emisyjnej = 950 zł, a po pewnym terminie wykupujesz po cenie nominalnej 1 000 zł), a jak takie samiućkie obligacje kupi JP Morgan to podatku nie zapłaci. Słuszną linię ma nasza partia! By żyło się lepiej. Wszystkim!”

https://www.youtube.com/c/tomaszgryguc/community

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 grudnia 2020r.Poz. 2348

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FU N D U S Z Y I P O L I T Y K I RE G I O N A L N E J1)

z dnia 22grudnia 2020r.w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych

Na podstawie art.22§1pkt1 ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z2020r. poz.1325, 1423, 2122, 2123 i 2320) zarządza się, co następuje:

§1.Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) banków centralnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym, które zostały nabyte od dnia 1stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2025 r., a także z odpłatnego zbycia tych obligacji.

§2. Zaniechanie, o którym mowa w§1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2047r.

§3. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: żyd wróg Polaków Słowian T. Kościński