Kolejna wygrana w sprawie maseczkowej.

prosto o prawie

prosto o prawie 1 dzień temu Kolejna wygrana w sprawie maseczkowej. Cieszy tym bardziej, że to sukces całego zespołu kancelarii 🙂 Wyrok z 09.11.2021 r. 1. Sąd uniewinnił obwinionego od zarzucanego czynu. 2. Zasądził zwrot na rzecz obwinionego kosztów pomocy prawnej w kwocie 1500 zł w związku z ustanowieniem obrońcy z wyboru. „Zdaniem Sadu art. 116 § 1a kw sam w sobie nie stanowi podstawy do tego aby uznać obwinionego winnego naruszenia zakazu. Przepis ten jest tzw. „przepisem blankietowym”. Zakazy i nakazy o których mowa w myśl tego przepisu winny znaleźć odzwierciedlenie w przepisach, które uszczegóławiają, konkretyzują ogólne zasady o których mowa w art. 116kw. Jednakże te przepisy szczegółowe winny być wydane i uchwalone w sposób prawidłowy. Zdaniem Sądu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie jest takim aktem prawnym.” sygn. akt II W 1344/21, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.